Neem contact op

Legal Information

Disclaimer

Bij European-Aerosols doen we ons uiterste best om de informatie op deze website compleet, correct, actueel, betrouwbaar en toegankelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat dat niet lukt. Zie je iets dat niet klopt, laat het ons weten via info-nl@European-Aerosols.com .

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie is European-Aerosols niet aansprakelijk, op welke wijze dan ook. Dat geldt ook voor informatie op sites of informatiebronnen van derden waar wij op deze site naar verwijzen of linken.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden het auteursrecht op de informatie die je op deze website vindt, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan om die informatie te verspreiden of te kopiëren zonder onze schriftelijke toestemming. Behalve als het voor persoonlijk gebruik is. Wil je iets van onze website gebruiken of heb je een vraag? Vraag het ons gerust. Je ziet hier hoe je ons kan bereiken.

Virussen

Natuurlijk is onze website goed beveiligd. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie, software of links naar externe bronnen op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy en veiligheid

Je privacy en gegevens zijn heel veel waard. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Ben je benieuwd naar de details? In ons privacy statement staat wat er met je gegevens gebeurt.

Privacy Statement

Je privacy is ons bij European-Aerosols heel veel waard. Daarom verwerken, behandelen en beveiligen we je gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Altijd.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij alles draait om het beter beschermen van privacy. Hieronder lees je precies wat we met je gegevens doen, waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie met jou of anderen delen. Zo mag er nooit onduidelijkheid bestaan over wat er met je gegevens gebeurt.

Wettelijke grondslag

We moeten het gebruik van je persoonsgegevens altijd kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG:

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 5. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Zo gebruiken we je persoonsgegevens                               

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor wat noodzakelijk of écht nuttig is. Dan hebben we het over:

 • Aan verplichtingen voldoen die de wet ons oplegt.
 • Je aanvraag af te handelen.
 • Jou de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.
 • Informatie van sollicitanten te administreren.
 • Jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming. Na aanmelding registreren wij je naam en e-mailadres. Dit profiel bewaren wij totdat jij je afmeldt voor deze nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt, is het mogelijk om je weer af te melden. Wanneer jij je hier niet voor aanmeldt, ontvang je nieuwsbrieven met belangrijke informatie over onze activiteiten.
 • Vragen wat je van onze dienstverlening vindt.
 • Je informeren over activiteiten van European-Aerosols.

Als we je informeren over onze activiteiten kan het zijn dat we gebruikmaken van zogenaamde tracking pixels waarmee we je gedrag op onze website in kaart brengen. Zulke pixels gebruiken we alleen voor statistische doeleinden, nooit voor reclame.

Doorgifte aan derden

Om de gevraagde diensten te leveren, delen we je gegevens met de serviceorganisatie van European-Aerosols. Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat European-Aerosols adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen. European-Aerosols gebruikt je gegevens om:

 • je aanvraag af te handelen;
 • jou de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen;
 • informatie van sollicitanten te administreren;
 • jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming;
 • je te vragen wat je van onze dienstverlening vindt;
 • om je te informeren over activiteiten vanuit de European-Aerosols.

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is op basis van jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en/of FIOD.

Toegang van derden tot persoonsgegevens

Wij zullen je gegevens nooit aan derden verkopen. Wel kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden ingezien of verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie. Denk aan externe en interne auditoren of de accountant. Zulke derden moeten zich vanuit hun functie aan een geheimhoudingsplicht houden, zij kunnen je gegevens alleen inzien en delen je gegevens nooit.

Het bewaren van je gegevens

We bewaren je gegevens natuurlijk niet eeuwig. De persoonsgegevens die we van je verzamelen en verwerken, worden nooit langer bewaard dan nodig is. Voor de wet en voor onze eigen dienstverlening.

Al je rechten op een rijtje

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van je hebben:

 • Informatieplicht (artikel13 en 14 AVG): wanneer verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, moet voor jou altijd duidelijk zijn dat dit gebeurt en wat het doel is hiervan. Wij moeten je dus informatie geven over de categorie, het doel en de bron van de gegevens. En ook van de grondslag voor verwerking.
 • Recht van inzage (artikel 15 AVG): je kan altijd inzage krijgen in je gegevens.
 • Recht van rectificatie (artikel 16 AVG): als je van mening bent dat je gegevens niet juist of onvolledig zijn, kan je om rectificatie vragen.
 • Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG): je kunt ons al je gegevens laten wissen als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en er geen andere reden is om ze te bewaren.
 • Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG): je hebt het recht om je persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen, ook voor apparaten. Het verzoek kan zijn om persoonsgegevens te ontvangen of door te zenden.

Wil je gebruikmaken van je rechten? Dien een verzoek bij ons in. Vanaf ontvangst van het verzoek, hebben wij een maand de tijd om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen een maand laten we je weten wat er met het verzoek gebeurt. Het is voor ons mogelijk om de tijdsduur te verlengen met twee maanden, wanneer duidelijk is dat de gevraagde informatie onmogelijk binnen een maand te achterhalen is.

Je kunt je verzoek mailen naar fg@nl.motipdupli.com

Beveiliging van je gegevens

Al onze systemen en programma’s zijn passend beveiligd. We hebben vaste procedures om informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden nooit toegang te verlenen tot je gegevens. We hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. De serviceorganisatie werkt volgens, in overeenstemming met de NEN-ISO/IEC 27001. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s, maar is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze site zijn verbonden.

Zo gebruiken we cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wij gebruiken drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies: Functionele cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website. Ze slaan informatie op over loginsessies en gebruikersinstellingen. Ook verzamelen ze informatie over de manier waarop je onze website gebruikt. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kun je dankzij deze cookies makkelijk inloggen op de website. Functionele cookies mogen we zonder toestemming plaatsen.
 2. Statistische cookies: Statistische cookies houden gegevens over websitebezoek bij. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat ze op onze website verblijven en welke pagina’s ze bekijken. Op basis van die gegevens verbeteren wij onze website. Wij hebben de cookies volledig geanonimiseerd en daarom mogen we statische cookies zonder toestemming plaatsen. Deze gegevens worden na 14 maanden verwijderd.
 3. Marketingcookies: Marketingcookies kijken naar je surfgedrag. Die data worden gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies onder andere voor advertenties via Facebook, Google AdWords, YouTube en Vimeo. Bij het bezoek aan onze website vragen we je toestemming voor het plaatsen van marketingcookies. Je bepaalt dus helemaal zelf of je ermee instemt of niet. Je keuze heeft gedeeltelijk invloed op de werking van onze website en kun je op een later moment altijd wijzigen.

Vragen en Klachten

We proberen je zo duidelijk en compleet mogelijk te informeren over hoe we met je gegevens omgaan. Is er toch iets onduidelijk? Stuur je vraag naar fg@nl.motipdupli.com . Klachten over de verwerking van je gegevens kun je delen met de functionaris gegevensbescherming via fg@nl.motipdupli.com. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij de Nederlandse

Wijzigingen in het privacy statement

Dit privacy statement kan door ons worden aangepast, maar als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dat altijd duidelijk op onze website.

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2022